HISTORIE – DANMARK

Round Table Danmark blev den første RT-organisation uden for England. Ideen opstod to steder, dels i Aarhus og dels i København, hvor den var hentet hjem fra England af rotarianersønner.

Begge steder blev klubben hjulpet igang med Rotarys mellemkomst. I 1935 nedsattes i Københavns Rotary-klub et udvalg, bestående af dr. Ivan Jantzen, skibsreder Willie C.K. Hansen, fabrikant J.C. Hempel, direktør Børge Bülow-Jacobsen og grosserer Bent Olsen, med den opgave at undersøge, om det var muligt at starte Round Table i Danmark. Man fik kontakt med Marchesi, der på det tidspunkt var formand for den engelske landsorganisation, og han foranledigede, at viceformanden for Round Table i London, Geofrey Higgins, under et besøg i København i slutningen af 1935 fik kontakt med Rotary-udvalget, hvorved dette på et orienterende møde blev sat ind i Round Tables idé-grundlag og organisationens arbejdsformer, samt blev forsynet med et sæt engelske love.

Med nogle få ændringer kom det udleverede materiale til at danne grundlag for oprettelsen af Round Table København. Klubben stiftedes den 5. marts 1936 med et medlemstal på 15 og med Mogens Lichetenberg som formand og Bülow-Jacobsen som næstformand.

Den 21. februar 1939 stiftedes Round Table Aarhus af Aarhus Rotaty. Det var postmester Emborg, direktør Vagn Olsen og ingeniør Haderup, der havde taget initiativet, efter at postmester Emborgs søn, Erik Emborg, havde været gæstemedlem i England. Det næste skridt i den danske RT-udvikling var debatten om oprettelsen af et formidlende organ i form af en hovedbestyrelse for Round Table Danmark.

I juni 1940 forelå de første konkrete udkast til denne hovedbestyrelses virke, ifølge hvilken dannelsen af nye RT-klubber skulle ske i overensstemmelse med lovene for Round Table Danmark (RTD) og med RTD’s godkendelse, ligesom hovedbestyrelsen fik til opgave at fremme samarbejdet mellem Round Table klubberne i Danmark. På en generalforsamling den 4. oktober 1940 oprettedes en hovedbestyrelse for RTD, og Børge Bülow-Jacobsen blev første landsformand fra 1942 til 1944. Krigen blev selvfølgelig en vanskelig periode for også Round Table, men trods besværlighederne øgedes klubantallet dog, således at der ved krigens afslutning var 7 klubber.
Efter krigen tog udviklingen fart, og særligt må Erik Emborgs indsats for ideens udbredelse nævnes. Som anerkendelse for denne indsats blev Erik Emborg i 1958 RTD’s første æresmedlem.

Fra Danmark bredte RT-ideen sig til Sverige, hvor den første klub blev stiftet i Helsingborg i 1943, og RTD har medvirket aktivt ved stiftelsen af Round Table i Norge, Finland og Tyskland.

Loading...